RSS

Ustawa o samorządzie gminnym o samorządzie powiatowym o samorządzie województwa

rozpuszczam w mleku cynamonową tęczę


Temat: Stosunek pracy pod ochroną
Dość liczną grupą osób, wobec których istnieją ograniczone możliwości rozwiązania lub wypowiedzenia stosunku pracy, są radni samorządu terytorialnego. Na rozstanie z takim pracownikiem musi wyrazić zgodę odpowiednio rada gminy lub powiatu albo sejmik województwa. Problem ten reguluje: – art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), – art. 22 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), – art. 27 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.). Rozwiązanie umowy z posłami lub senatorami również uwarunkowane jest uzyskaniem zgody prezydium sejmu albo senatu. Wymóg ten obowiązuje jeszcze przez 2 lata po wygaśnięciu mandatu. Stanowi tak art. 31 ust. 2 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła lub senatora...
Źródło: forum.lasysolidarnosc.org.pl/viewtopic.php?t=296Temat: Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
Obie wspomniane wyżej opłaty wynikają z ustawy o drogach publicznych, a stawki ustalane są w drodze uchwały Rady Gminy, raz w roku. Polecam lekturę art. 40 ust. 8 ustawy o drogach ... lokalnego, a obowiązek ich pobierania jest nałozony na gminy w ustawie o samorządzie gminnym. Zresztą dotyczy to także dróg o statusie powiatowym, wojewódzkim czy krajowym, tyle że pieniądze wpływają do innej...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=61010


Temat: Droga - Gmina chce robić - właściciel nie chce - Pomocy
wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Ale gmina nie byłaby już wtedy (tak jak teraz) dobroczyńcą, chcącym łaskawie ulepszyć nie swoją drogę (a właściwie dojazd). Miałaby obowiązek (ustawa o samorządzie gminnym) dbać o nią jako drogę gminną -...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=74214


Temat: Wpadłem w poślizg
prezydent miasta są zarządcami dla dróg gminnych, zarząd powiatu dla dróg powiatowych, a zarząd województwa dla dróg wojewódzkich. Generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad jest zarządcą dróg krajowych. Z pozwem przeciwko ... swojego wozu. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 ze zm.). ■ Rozporządzenie ministra infrastruktury z 23 września...
Źródło: forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=25790


Temat: Laptopy dla radnych.
wybiera się radnych czterech szczebli: wojewódzkim, powiatowym, gminnym oraz jednostek pomocniczych gminy (sołectwa, dzielnice, osiedla). Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej. Radnemu jako członkowi organu kolegialnego przysługuje roszczenie o zwrot kosztów podróży i roszczeie do diety. Wyskość diety przysługującej radnemu nie może w ciągu miesiąca przekroczyć półtorakrotnej kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Główną funkcją radnego jest praca społeczna. Do podstawowych dwóch obowiązków radnego należą: utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich oragnizacjami uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych do których został wybrany lub desygnowany. wybór przewodniczącego rady reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy To jest tylko zalążek artykułu związanego z polityką i prawem. Jeśli możesz, rozbuduj go. Wybrani radni podejmują najważniejsze decyzje w sprawach dotyczących gmin, powiatów, województw. Decydują na przykład o utrzymaniu szół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remontach ulic i ochronie środowiska naturalnego. Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Radny"
Źródło: wikad.nysa.info/viewtopic.php?t=1866


Temat: Jak oni to robią? (Nyskie dziadostwo)
Dla nie zorientowanych w tym pana "R" to z ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Źródło: wikad.nysa.info/viewtopic.php?t=2908


Temat: Radny w Nysie
pomocniczych gminy (sołectwa, dzielnice, osiedla). Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej. Radnemu jako członkowi organu kolegialnego przysługuje roszczenie o zwrot kosztów podróży i roszczenie do diety. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może w ciągu miesiąca przekroczyć półtorakrotnej kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Radny ... pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych do których został wybrany lub desygnowany, * wybór przewodniczącego rady, * reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy. Wybrani radni podejmują najważniejsze decyzje w sprawach dotyczących gmin, powiatów, województw. Decydują na przykład o utrzymaniu szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remontach ulic i ochronie środowiska naturalnego....
Źródło: wikad.nysa.info/viewtopic.php?t=9671


Temat: Decyzje o warunkach zabudowy i plany - pomogę !!!
Koletto, musisz mieć odpowiednie dokumenty na wykonanie zjazdu z drogi. Zobacz w ustawie o drogach publicznych: Art. 19. 1. Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do właściwości którego należą sprawy ... Publicznych, b. wojewódzkich - zarząd województwa, c. powiatowych - zarząd powiatu, d. gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).. (...) Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności: (...) 8. wydawanie zezwoleń ... przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu, radę miasta stołecznego Warszawy lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=13318


Temat: Proszę o rozwiązanie kazusów z ustroju samorządu terytorialnego
Proszę o rozwiązanie kazusów z ustroju samorządu terytorialnego   Proszę o rozwiązanie kazusów. Jeżeli byłoby to możliwe to mile widziana podstawa prawna, orzecznictwo itp. Z góry bardzo dziękuję:) KAZUS NR 1 Proszę ocenić w świetle art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym następującą sytuację: ,,W powiecie Bublowo starosta zostaje wybrany na posła. Czy jeżeli kolejny kandydat na starostę pochodzi z rady powiatu, ... zapisali się radni. Czy radny uczestniczący w pracach wszystkich komisji korzysta z ochrony jaką daje mu ustawa o samorządzie gminnym, gdy chodzi o ochronę jego stosunku pracy (radny pracuje firmie PUKUPUK jako stolarz). Pytanie 1 – Na czym polega ochrona stosunku pracy radnego w tym zakresie? Pytanie 2 – czy w gminie, powiecie i województwie te zasady są takie same? Pytanie 3–...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=80147


Temat: Skarga na prezydenta miasta a terminy
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda, 3) (23) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy, 4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu, 5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik województwa, 6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - właściwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów, 7) innego organu ... organ, któremu podlega. Tu, w skardze do wojewody powołuję się na art 227 i 229 pkt 2. Ale ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mówi: Art. 52. § 1. Skargę można ... należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. § 3. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków ... innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia ... skargi. Termin ten nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej. No i nurtuje mnie art. 52 § 3 i 4 oraz art. 53 § 2 z tej ustawy. Czy poszedłem właściwą drogą?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=93540


Temat: azbest
po to aby przerwać wprowadzanie odpadów do środowiska w sposób niekontrolowany (wywożenie do lasów ,zakopywanie, wrzucanie do cieków wodnych) i opracowanie gminnych i powiatowych programów usuwania azbestu. W skali kraju Program kosztować będzie blisko 50 mld złotych. Szacujemy ,że na Mazowszu pozbycie się azbestu to wydatek rzędu 7 mld złotych. Radni województwa w dyskusji nad projektem Programu zwracali uwagę na to, ze zdecydowana większość gospodarstw domowych, samorządów a nawet przedsiębiorstw nie jest w stanie w oparciu o środki własne zrealizować założenia Programu i pozbyć się wyrobów zawierających azbest. Sugerowaliśmy aby budować Program w oparciu o następującą zasadę 90 % kosztów utylizacji azbestu ponosi stron publiczna (samorząd wojewódzki, powiatowy i gminny, Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej ,inne fundusze ).Budowa zakładów utylizacji azbestu odbędzie...
Źródło: slowicza.org/viewtopic.php?t=2604


Temat: Notatki z 24.10.2009r.
ustawa z 6 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów - ustawa z 4 września 1997r. o działach administracji rządowej Przepisy ustrojowe znajdują się też w innych ustawach; prawo budowlane, ordynacja podatkowa. Prawo ... przestrzegania dokonywanych przez organy administracji. 5 ustaw prawa materialnego: - prawo budowlane - ustawa o zmianie nazwiska - prawo wodne - ustawa o cudzoziemcach - ustawa o ochronie środowiska Przepis prawa...
Źródło: administrare.yoyo.pl/viewtopic.php?t=395


Temat: Kumoterstwo w powiecie.
w ustawie o samorządzie powiatowym, dotyczącego konieczności składania oświadczeń o zawieranych umowach cywilno-prawnych z firmą współmałżonka, lub wynikających z ich nie złożenia konsekwencji. Taką umową jest np. zlecenie opublikowania informatora, reklamy czy innego obwieszczenia w mediach- bo o to toczy się spór. Pozwolę sobie zamieścić stosowny ustęp z Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku,...bo to o ten artykuł toczy się ta zaczepno-obronna wojenka; on to stał się długo wypatrywanym haczykiem na powiatowe władze dla opozycji w radzie: Art. 25e. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, ... wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących. (pogrubienie moje) Jak zapewne wiesz, lub może nie,..identyczny zapis istniał w Ustawie o samorządzie gminnym,..który to został zaskarżony a następnie uchylony przez Trybunał Konstytucyjny. Fakt, że ten "babol" istnieje jeszcze w Ustawie o samorządzie powiatowym wynika jedynie z tego, że nikt go jak do tej pory ... publicznych umowach cywilnoprawnych. Zlecenie publikacji materiałów prasowych jest w świetle ustawy o samorządzie powiatowym usługą powszechnie dostępną z uwagi na jej przedmiot i charakter i tym samym nie jest objęte obowiązkiem ... nawet województwa, by tylko przejąć władzę w powiecie. Ograniczę się jednak do lakonicznego zapytania skierowanego do radnych którzy złapali się owego spornego "haczyka" i głosowali "ZA". Kieruję je głównie do przedstawicieli ... w niezliczonych Radach Nadzorczych samorządowych spółek. Czy wasz elektorat zagłosuje ponownie za wyborem was do reprezentowania w ich imieniu interesów powiatu??? Paawlus, dotychczas z przyjemnością śledziłem Twoje posty widząc w nich...
Źródło: zgorzelec.info/forum/viewtopic.php?t=3261